Allmänna villkor för köp och leverans av biljetter

Tillbaka till biljettkassan

1 Inledning

Detta avtal ("Avtal”) är upprättat mellan Kulturbiljetter Sverige Handelsbolag 969761-8248 ("Kulturbiljetter”) och biljettköpare ("Biljettköpare”) och avser köp av biljett till föreställningar ("Föreställning”) av evenemang ("Evenemang”) som ansvaras av arrangör ("Arrangören”) och vars biljetter förmedlas av Kulturbiljetter via biljettsystemet ("Biljettsystemet”).

Detta Avtal skall lyda under svensk lag.

Du hittar EU-kommissionens plattform för tvistlösning genom att klicka här.

2 Ansvar för biljett

Biljetten utgörs av en bokstavskod. Denna bokstavskod omfattar alla biljetter relaterade till ett specifikt köp och kan därmed innehålla inträde för både en eller flera personer till en eller flera föreställningar. Det är Biljettköparens ansvar att hantera och förvara biljetten på ett säkert sätt, såväl fysiskt som elektroniskt. Kulturbiljetter ansvarar inte för följder av brister i detta hänseende och inte heller för förkommen biljett.

2.1 Mina sidor

I samband med biljettköp skapas automatiskt ett användarkonto ("Mina sidor”), på vilket det går att se en historik över tidigare köpta biljetter samt hämta aktuella biljetter på nytt. Det är Biljettköparens ansvar att hantera och förvara inloggningsuppgifterna på ett säkert sätt, såväl fysiskt som elektroniskt. Kulturbiljetter ansvarar inte för följder av brister i detta hänseende.

2.2 Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk. Det är utan undantag förbjudet att sälja vidare biljetter i spekulativt syfte, exempelvis men ej begränsat till att köpa en betydande volym biljetter i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljett som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan förvarning spärras av Kulturbiljetter såväl som Arrangör. När en biljett spärras blir den obrukbar samt mister sitt värde.

Biljettköpare som uppenbart lämnar eller registrerar felaktiga uppgifter, agerar i bedrägligt eller spekulativt syfte, i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet kan utan förvarning spärras av Kulturbiljetter såväl som Arrangör. Exempel på men ej begränsat till sådana händelser är angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, sälja vidare biljetter eller på annat sätt agera brottsligt eller bedrägligt.

2.3 Ångerrätt

Genomfört biljettköp är bindande. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av biljetter eller tidsbegränsade värdebevis till kultur- och idrottsevenemang.

2.4 Byte av biljett

Kulturbiljetter möjliggör för Biljettköparen att genomföra biljettbyte, under förutsättning att Arrangören beviljat det önskade biljettbytet samt att bytet sker mellan Föreställningar inom ett och samma Evenemang.

Biljettbyte kan efterfrågas senast trettio (30) timmar innan Föreställning äger rum.

3 Ansvar för evenemang

Kulturbiljetter agerar enbart som biljettförmedlare anlitad av Arrangören för Arrangörens räkning. Ansvaret för Evenemang, dess innehåll samt eventuella skador som följd av dess genomförande ligger hos Arrangören.

Alla frågor om eller anspråk härrörande Evenemang, dess genomförande eller övriga eventuella brister skall oavsett omständighet riktas till Arrangören.

För information om vem som är Arrangör, kontakta Kulturbiljetters kundtjänst.

3.1 Inställd föreställning

Biljettköparen ansvarar för att kontrollera att Föreställningen inte är inställd.

3.2 Kompensation och återköp

Kulturbiljetter ansvarar för att utföra av Arrangören beviljade kompensationer och återköp, med undantag för de fall då Arrangören själv åtar sig att utföra dessa samt de fall då Arrangören saknar innestående medel hos Kulturbiljetter.

4 Tillgänglighet

Kulturbiljetter har rätt att obegränsat uppdatera, ändra, lägga till och ta bort material från Biljettsystemet samt begränsa tillträdet till Biljettsystemet utan att meddela detta i förväg, och Kulturbiljetter ansvarar inte för eventuella skador till följd av detta.

5 Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till Biljettsystemet ägs till fullo av Kulturbiljetter.

6 Personuppgifter

Kulturbiljetter hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi lagrar ditt namn, e-post och i förekommande fall ditt telefonnummer samt IP-adress. Vi agerar på uppdrag av Arrangören. Läs mer i vår Integritetspolicy.

7 Force majeure

Kulturbiljetter kan inte ställas till ansvar för händelser utom Kulturbiljetter kontroll. Exempel på, men ej begränsat till, sådana händelser är: krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, eldsvåda, konflikt på arbetsmarknad, sabotage, belastningsattacker, naturkatastrof, trafikolycka, väderlek och därmed jämställande omständigheter. Kulturbiljetter kan heller inte ställas till svars för skada orsakad av driftstörning, försening, avbrott eller annan omständighet som försvårar eller omöjliggör nyttjandet av Biljettsystemet.

Tillbaka till biljettkassan
Synpunkter?